The Zone: Southmont vs Brebeuf 11/3

Brebeuf beat Southmont 48-14.